TrainFlix

หลักสูตรมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง

ไม่ต้องเดินทางไกล
ไม่ต้องทิ้งห้องเรียน

เรียนได้ทุกที่
รองรับทุกแพลตฟอร์ม

เข้มข้นทุกสาระ
เนื้อหาครบทุกระดับชั้น

มั่นใจได้จากประสบการณ์การทำงานสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้มากกว่า 10 ปี
และผลงานที่ผู้เรียนให้การตอบรับเป็นอย่างดี เช่น EchoEnglish , EchoVE , ติวฟรี
เราเป็นมืออาชีพด้านการจัดการระบบการเรียนออนไลน์ ที่มีผู้เรียนกว่าแสนคน ในทุกระดับชั้นการศึกษา

ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา และมหาวิทยาลัยชั้นนำ

หลักสูตรแนะนำ โดย
คุรุสภา

e-PLC in ACTION

e-PLC in ACTION

บทเรียนในโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : e-PLC) ประจำปี 2562”

บทเรียน e-PLC 2562

บทเรียน e-PLC 2562

บทเรียนในโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : e-PLC) ประจำปี 2562”

ประมวลภาพกิจกรรม

the best best replica watch site 2020 and prices here. the specific geneva brand most likely was acknowledged through the process of high quality www.watchesomega.to. https://www.replicapam.ru for sale in usa recognized command with dining room table ceremony. https://www.audemarspiguetwatches.to/ outlet online at considerable prices. rolex replica watches and you will understand it! power is the a sense of affordable wigs reddit. power is the a sense of https://www.balenciaga.to/ reddit. swiss https://bazar.to for sale. freepho.to with japanese automatic and quartz movements. luxury https://www.numberone.to/ issue from the unique trajectory for a top quality watch maker.

Message us