TrainFlix

หลักสูตรมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง

ไม่ต้องเดินทางไกล
ไม่ต้องทิ้งห้องเรียน

เรียนได้ทุกที่
รองรับทุกแพลตฟอร์ม

เข้มข้นทุกสาระ
เนื้อหาครบทุกระดับชั้น

มั่นใจได้จากประสบการณ์การทำงานสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้มากกว่า 10 ปี
และผลงานที่ผู้เรียนให้การตอบรับเป็นอย่างดี เช่น EchoEnglish , EchoVE , ติวฟรี
เราเป็นมืออาชีพด้านการจัดการระบบการเรียนออนไลน์ ที่มีผู้เรียนกว่าแสนคน ในทุกระดับชั้นการศึกษา

ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา และมหาวิทยาลัยชั้นนำ

หลักสูตรแนะนำ โดย
คุรุสภา

e-PLC in ACTION

e-PLC in ACTION

บทเรียนในโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : e-PLC) ประจำปี 2562”

บทเรียน e-PLC 2562

บทเรียน e-PLC 2562

บทเรียนในโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : e-PLC) ประจำปี 2562”

ประมวลภาพกิจกรรม