ก.ค.ศ.จัดทำกรอบแนวทาง การพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบแนวทาง
การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบให้ส่วนราชการและบุคลากรภาครัฐ ปรับเปลี่ยนลักษณะการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนไป

โดยให้ปรับกระบวนยุทธในการปฏิบัติงานให้เป็นในลักษณะของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาประเทศให้เป็นระบบของรัฐบาลดิจิทัล เพื่อรองรับและสนับสนุนให้ประเทศก้าวเข้าสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน โดยมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้มุ่งสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สำนักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น ๓ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้ส่วนราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถนำไปใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อการขับเคลื่อนเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ.

 

 

ขอบคุณข่าวจาก: สำนักงาน ก.ค.ศ.

Message us