ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปีพ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง

ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปีพ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง

ด่วนที่สุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปีพ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (เดิม) ครั้งที่ 4

ข้อมูลจาก สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน