เพื่อครูไทยพัฒนาไปด้วยกัน! ม.เกษตรฯ-Trainflix ร่วมเปิดสัมมนา “การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ม.เกษตรศาสตร์-Trainflix ร่วมเปิดสัมมนาในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อให้คณะครู-อาจารย์ ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีเปิดงานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “การยกระดับการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ” ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ซึ่งทางคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ฯ ร่วมกับหน่วยพัฒนาหลักสูตรอบรมครู TRAINFLIX จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของครูในยุคปัจจุบัน ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบการศึกษาของไทยในศตวรรษที่ 21 และร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับประเทศอีกด้วย โดยได้รับความสนใจจากคณะครู-อาจารย์ที่ได้มาร่วมงานสัมมนาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

สำหรับบรรยากาศภายในงานสัมมนาเป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและแสดงความคิดเห็น สู่การนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานศึกษา และบุคลากรของหน่วยงานอย่างยั่งยืน ขณะที่หน่วยพัฒนาหลักสูตรอบรมครู Trainflix ได้จัดการอบรมหัวข้อ “กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)” และ การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การจัดการ PLC ในระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาครู

      

 

Message us