บทเรียนในโครงการ "ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : e-PLC) ประจำปี 2562"

สนใจบทเรียนออนไลน์เพียง

-------------------------------------------------------------------------------------------

Download Application : สำหรับการเรียนผ่านสมาร์ทโฟน 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Download Program : สำหรับการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์

-------------------------------------------------------------------------------------------