บทเรียนนี้เป็นการเรียนรู้และส่งงานภาคปฏิบัติตามกระบวนการ PLC ในแต่ละวงรอบ โดยจะมีวีดิทัศน์ ใบความรู้ และวิธีการส่งงาน ในแต่ละขั้นตอน

สนใจบทเรียนออนไลน์เพียง

-------------------------------------------------------------------------------------------

Download Application : สำหรับการเรียนผ่านสมาร์ทโฟน 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Download Program : สำหรับการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์

-------------------------------------------------------------------------------------------