สื่อการสอน

การเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 หรือยุค Thailand 4.0 นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยครูผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยหรือเป็นผู้สนับสนุนให้กับผู้เรียน ดังนั้นสิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องเตรียมคือสื่อการสอนที่สอดคล้องกับบริบทตามยุคสมัยของผู้เรียน Trainflix จึงรวบรวมสื่อการสอนที่น่าสนใจ และหลากหลาย เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ เพื่อให้ครูสามารถนำไปปรับใช้ในทุกระดับชั้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น