นายกเข้าพบครูและผู้บริหารทั่วประเทศ ในงาน “นายกพบเพื่อนครู”

13 พฤษภาคม 2559 อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพคเมืองทองธานี

“คุณพ่อผมเป็นครู คุณแม่ผมเป็นครู”

1.ปัญหาด้านการศึกษาและด้านอื่นๆของประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วแต่เรายังขาดการแก้ไขและการปฏิบัติอย่างจริงจัง (Well known problems but non implementatio

2.คุณภาพการศึกษาของไทยยังอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงและยกระดับให้สูงขึ้นกว่าที่ผ่านมา เพื่อศักดิ์ศรีของประเทศและศักดิ์ศรีความเป็นครู (Quality devenlopment & For Teache’s Honor, do it now)

3.สอนให้เด็กรู้จักผิดชอบชั่วดี มีคุธธรรม จริยธรรม พัฒนาให้เป็นคนดี (Ethic Oreinted)

4.ปฏิรูปการศึกษาอย่างรอบด้าน หลักสูตร การเรียนการสอน คุณภาพครู/ผู้บริหาร ซึ่งต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย

5.พัฒนาความสามารถผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในอนาคต (Whole educational reform)

6.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านการปฏิบัติจริง และใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (Learning by doing)

7.คนไทยต้องเก่งภาษาไทย สนใจภาษาไทย ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

8.ร่วกันสร้างสรรค์สังคมที่สันติ สงบสุข เคารพกฏหมาย ไม่ขัดแย้ง (Happiness society)

9.ไม่วัดประเมินผลเพียงเพื่อสอบ ต้องดูพัฒนาการผู้เรียนทุกด้าน (Overall & Developmenr assessment)

10.ครูต้องมุ่งมั่นและตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด รวมทั้งทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี (Concentrate on missions & Grace model)
“The Collabration is a greatest means to all success”