EchoVE Contest ภายใต้โครงการ ‘EchoVE อังกฤษดี ชีวิตไกล’ 

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษจากแอปพลิเคชัน   EchoVE นี้ ดำแนินการภายใต้โครงการ ‘EchoVE อังกฤษดี ชีวิตไกล’   ซึ่งเป็นผลงานพัฒนาศักยภาพการใช้งานภาษาอังกฤษในวิชาชีพของสำนักงานคณะ กรรมการอาชีวะศึกษา ผ่านหลักสูตร และการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และ ส่งเสริม การใช้งานผ่านการประกวด

Message us