ยกระดับการปฏิบัติงานด้วยตัวอย่างเอกสารคู่มือบริหารงาน 4 ฝ่ายงานของโรงเรียนที่คนเป็นครูต้องรู้

ตัวอย่างเอกสาร จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ครู นักปฏิบัติการ บุคลากรในโรงเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการแก่ นักเรียน ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนตามแนวการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา ของ สพฐ.

TrainFlix Update

24 มีนาคม 2020

TrainFlix Update

22 มีนาคม 2020

TrainFlix Update

16 มีนาคม 2020

TrainFlix Update

30 กันยายน 2019

TrainFlix Update

26 กันยายน 2019

TrainFlix Update

13 กันยายน 2019

TrainFlix Update

12 กันยายน 2019
1 2 3