เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

621161136

แนะนำหลักสูตร

การเรียนรู้ผ่านการเล่นไปกับการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับครูระดับปฐมวัย”ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพครูให้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป

ทีมวิทยากร

ดร.สิริยากร กองทอง