เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

621161141

แนะนำหลักสูตร

ผู้พัฒนาหลักสูตร มีความสนใจในผลสำเร็จที่สามารถสร้างเสริมศักยภาพครูได้ในเวลาอันจำกัด จึงได้จัดหลักสูตรอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ร้อง เต้น เล่นอูคูเลเล่ กิจกรรมเพลงและการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมความมั่นใจเด็กปฐมวัย”เพื่อให้คุณครูที่สอนเด็กปฐมวัยได้เล่นเครื่องดนตรีเป็น เพิ่มศักยภาพครู และเพื่อประโยชน์ในการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยในชั้นเรียนต่อไป

ทีมวิทยากร

PELANGI