เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

621161162

แนะนำหลักสูตร

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ High Scope แนวคิดของวอลดอร์ฟและเร็กจิโอ (Waldorfand Reggio approaches) การสร้างสรรค์ความรู้ตามแนวคิดทางสังคม (Social Constructivist) และแนวคิด Executive Function จะช่วยส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตในทุกด้าน มีการทำงานเป็นองค์รวมและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สมองและจิตใจของมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เลือกรับรู้และเรียนรู้ เป็นกระบวนการร่วมกันระหว่างความสนใจ การจดจ่อกับการเรียนรู้จากปลายประสาทสัมผัสและจดจำในสิ่งที่มีความสำคัญหรือความหมาย เกิดขึ้นทุกส่วนและบางส่วนของสมองทั้งในภาวะรู้ตัวและไม่รู้ตัว จากการกระตุ้นที่ท้าทายความอยากรู้อยากเห็น เพื่อการเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจำกัด

ทีมวิทยากร

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม