เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

623031068

แนะนำหลักสูตร

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพจะสามารถนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียนได้ อันจะนำไปสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติที่ยั่งยืนต่อไปสำหรับครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา

ทีมวิทยากร