เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

623031074

แนะนำหลักสูตร

การพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ การปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะความเป็นครูในเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ในระดับมัธยมศึกษา ผ่านการเข้าอบรมในหลักสูตร “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพครูให้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป

ทีมวิทยากร

PELANGI