เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

623041072

แนะนำหลักสูตร

การพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะความเป็นครูในเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในระดับมัธยมศึกษาผ่านการเข้าอบรมในหลักสูตร “การจัดกิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพครูให้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป

ทีมวิทยากร

PELANGI