การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา

623111053

จำนวน(ชั่วโมง)

20

อบรมแบบ

ออนไลน์

ราคา(บาท)

2,500

รายละเอียดหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระที่มีความสำคัญในด้านการสร้างสมรรถนะของนักเรียนให้สามารถดำเนินชีวิต สำหรับโลกศตวรรษ 21 ได้อย่างมีความสุขและทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การมีสมรรถนะในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่โลกที่แคบลง มีลักษณะของพหุวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น มีความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในสังคมมากขึ้นการสร้างสมรรถนะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดขั้นสูง คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

สั่งซื้อบทเรียนนี้
แชร์ให้คนอื่น