เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

623111053

แนะนำหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระที่มีความสำคัญในด้านการสร้างสมรรถนะของนักเรียนให้สามารถดำเนินชีวิต สำหรับโลกศตวรรษ 21 ได้อย่างมีความสุขและทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การมีสมรรถนะในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่โลกที่แคบลง มีลักษณะของพหุวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น มีความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในสังคมมากขึ้นการสร้างสมรรถนะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดขั้นสูง คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

ทีมวิทยากร

รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร(WisdomWide)