เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

623171002

แนะนำหลักสูตร

กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เป็นระบบการทำงานที่ตั้งอยู่บนฐานของการนำผลการปฏิบัติกลับมาขับเคลื่อนการพัฒนา (Result driven) เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนได้มากที่สุด

ทีมวิทยากร

WisdomWide