หลักสูตร การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creavitity-based Learning (CBL) สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา

623181248

จำนวน(ชั่วโมง)

20

อบรมแบบ

ออนไลน์

ราคา(บาท)

2,500

รายละเอียดหลักสูตร

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นอกจากจะเป็นการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งตรงตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาแล้ว ยังสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมในทุกสาขาอาชีพซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่งดงาม

สั่งซื้อบทเรียนนี้
แชร์ให้คนอื่น