เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

623181248

แนะนำหลักสูตร

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นอกจากจะเป็นการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งตรงตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาแล้ว ยังสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมในทุกสาขาอาชีพซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่งดงาม

ทีมวิทยากร

EDUZONES