เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

623181249

แนะนำหลักสูตร

การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการบูรณาการเทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขกับสาระการ เรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ มีการประยุกต์ใช้สื่อคลิปวิดีทัศน์ ประกอบการเรียนรู้ การใช้สื่อการสอนบน อินเทอร์เน็ต เช่น Youtube ดนตรี เพลง และอื่นๆเพื่อจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

ทีมวิทยากร

อาจารย์สมพร หร่ายเจริญ