เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

623181272

แนะนำหลักสูตร

การพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ การปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะความเป็นครูในเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในระดับมัธยมศึกษา ผ่านการเข้าอบรมในหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยนวัตกรรมและสื่อสร้างสรรค์ในระดับมัธยมศึกษา” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพครูให้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป

ทีมวิทยากร

PELANGI