เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

623181299

แนะนำหลักสูตร

การจัดเตรียมห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการเรียนยุคใหม่เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในยุคใหม่ สามารถบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนโดยบูรณาการแหล่งเรียนรู้เข้ากับกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียน รวมทั้งได้ตระหนักถึงบทบาทของครูบรรณารักษ์ในฐานะของผู้นำในการบริหารหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสื่อ และผู้จัดบริการสารสนเทศในโรงเรียน หลังจากที่ครูได้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้จะช่วยให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่ใช้แหล่งสารสนเทศในการเรียนรู้ของนักเรียนแล้ว ยังจะได้เรียนรู้แนวทางในการจัดห้องสมุดและการนำห้องสมุดไปสู่ห้องเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน

ทีมวิทยากร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง