เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

624031021

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สู่การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ของมืออาชีพจึงมุ่งเน้นให้ครูที่เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และพัฒนาต่อยอดเป็นการวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงของชุมชนการเรียนรู้กลุ่มวิชาชีพเดียวกันฝึกสะท้อนแนวทางในด้านต่างๆจากบุคคลในชุมชนทางวิชาชีพเพื่อจะนำไปเป็นแนวทางพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

ทีมวิทยากร