เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

624041035

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่สาธารณะและการนำเสนอนี้ มุ่งพัฒนาให้ครูมีความสามารถในการพูดในที่สาธารณะและนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว มีความสามารถในการจัดการกับอุปสรรคและปัญหาและการรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้า มีทักษะทางด้านการพูดในที่สาธารณะที่อยู่ในขั้นปานกลาง – สูง สามารถโน้มน้าวและรู้วิธีการจัดการผู้คนในที่สาธารณะได้

ทีมวิทยากร

XCHANGE