เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

624041036

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรที่สอดแทรกเทคนิคการสอนแบบ Communicative Teaching Approach โดยให้ผู้เรียนเน้นการฟัง และอ่านจากเอกสารจริง ฝึกการสร้างประโยค มีกิจกรรมเช่น Information Gab ในการฝึกฝน เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการนำเสนองาน การนัดประชุม การจัดประชุมแบบปกติ และการประชุมทางไกล

ทีมวิทยากร

WisdomWide