เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

624131006

แนะนำหลักสูตร

การพัฒนาหรือเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของหุ่นยนต์ การเรียนการสอนเกี่ยวกับหุ่นยนต์ หุ่นยนต์กับชีวิตในอนาคต การประกอบหุ่นยนต์ โปรแกรมการบังคับหุ่นยนต์ การแก้ปัญหาและประลองหุ่นยนต์ ภาษาอังกฤษสำหรับการควบคุมหุ่นยนต์ และความคาดหวังของสังคมและผู้ปกครองที่มีต่อการเรียนการสอนเรื่องหุ่นยนต์ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ จะสร้างความพร้อมและความมั่นใจให้ครู และเป็นกำลังใจในวิชาชีพครูอีกด้วย

ทีมวิทยากร

มหาวิทยาลัยนเรศวร