เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

624181093

แนะนำหลักสูตร

การพัฒนาครูเพื่อสร้างสังคมสุจริต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีกระบวนการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนา เป็นกระบวนการที่ทำให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็น และได้เรียนรู้ ได้ปฏิบัติจนเกิดความเข้าใจ เกิดความเชื่อ ความศรัทธา และยึดถือสิ่งนี้เป็นแนวดำเนินชีวิตตลอดจนมีการศึกษาและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อ ความศรัทธานั้นชัดเจนยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกในอนาคต

ทีมวิทยากร

EDUZONES