เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

624181094

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรจัดการใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียน Active ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่งดงาม เมื่อครูละบทบาทผู้รู้เพียงผู้เดียว มาเป็นการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดี ทั้งต่อตนเองและสังคม เกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์พัฒนาตนเองและสังคมต่อไป

ทีมวิทยากร

EDUZONES