เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

624181104

แนะนำหลักสูตร

STEAM เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่นำศิลปะมาบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ปัจจัยสำคัญในการนำแนวคิด STEAM มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ทีมวิทยากร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม