เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

624181124

แนะนำหลักสูตร

การอบรมหลักสูตรการจัดการห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เป็นการถ่ายทอดและบูรณาการการสอนเนื้อหาสาระวิชาการการจัดการห้องสมุดโรงเรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่พัฒนาทักษะดิจิทัลของครูผู้สอนพร้อมกับการศึกษาเนื้อหาสาระดังนั้นครูจะได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกับสาระความรู้โดยใช้แหล่งวิทยาการและเทคโนโลยีเป็นฐาน ผ่านกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์

ทีมวิทยากร