เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

628181079

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครู ผู้สร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่งพัฒนาครูให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของครู เพื่อความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ประพฤติตนตามแบบที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

ทีมวิทยากร