เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

629011076

แนะนำหลักสูตร

การพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ การปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะความเป็นครู ในการสร้างความรู้ด้วยตนเองจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบ 6L โดยใช้สื่อจำลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพครูให้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป

ทีมวิทยากร

หจก.เพื่อครู