เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

629011082

แนะนำหลักสูตร

การพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ การปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะความเป็นครูในเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในระดับประถมศึกษา ผ่านการเข้าอบรมในหลักสูตร “การจัดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพครูให้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป

ทีมวิทยากร

PELANGI