เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

629011098

แนะนำหลักสูตร

กรอบแนวคิดหลักการบูรณาการเนื้อหาทั้งสามอย่างเข้ากันเป็นการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระเฉพาะทาง (Technological Content Knowledge : TPCK) เพื่อพัฒนาครูประจาการ เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ให้ครูมีความรู้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อค้นหาข้อมูล การนำสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วมาใช้ประกอบการเรียนการสอน หรือสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพครูให้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป

ทีมวิทยากร