เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

629021091

แนะนำหลักสูตร

การจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT เป็นรูปแบบการสอนที่ตระหนักถึงความแตกต่างและความถนัดในการเรียนรู้ของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเกิดความท้าทายไม่เบื่อหน่าย เนื่องจากเป็นกระบวนการคิดที่สอดคล้องกับการทำงานสมองของสมอง เป็นการเรียนรู้โดยธรรมชาติส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ กระตุ้นการทำงานของสมองซีกซ้าย และซีกขวา รวมทั้งตอบสนองความถนัดและพัฒนาจุดอ่อนของผู้เรียนควบคู่กันไป ในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะความเป็นครูในเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพครูให้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป

ทีมวิทยากร

WisdomWide