เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

629021102

แนะนำหลักสูตร

การสอนคณิตศาสตร์แบบสิงคโปร์และการพัฒนาทักษะความสามารถให้มีองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน โดยหลอมรวมการบูรณาการระหว่างเนื้อหาสาระวิชา วิธีการสอน และความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หรือที่เรียกว่า (Technological and Content Knowledge : TPACK)

ทีมวิทยากร

WisdomWide