แนวการสอนคณิตศาสตร์แบบสิงคโปร์และการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีในการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 (Completed)

รหัสวิชา

629021102

จำนวน(ชั่วโมง)

20

อบรมแบบ

ออนไลน์

ราคา(บาท)

2,500

รายละเอียดหลักสูตร

การสอนคณิตศาสตร์แบบสิงคโปร์และการพัฒนาทักษะความสามารถให้มีองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน โดยหลอมรวมการบูรณาการระหว่างเนื้อหาสาระวิชา วิธีการสอน และความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หรือที่เรียกว่า (Technological and Content Knowledge : TPACK)

สั่งซื้อบทเรียนนี้
แชร์ให้คนอื่น