เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

629021104

แนะนำหลักสูตร

การดำเนินการทำให้เมือง AKITA มีผลการประเมิน PISA เป็นลำดับที่ 1 ของประเทศญี่ปุ่นและยังสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะทักษะการแก้ปัญหาซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและเป็นทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้อีกด้วย

ทีมวิทยากร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม