สอนภาษาไทยอย่างไรให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ใช้ภาษาไทยสื่อสารเป็น

รหัสวิชา

629031126

จำนวน(ชั่วโมง)

20

อบรมแบบ

ออนไลน์

ราคา(บาท)

2,500

รายละเอียดหลักสูตร

ครูภาษาไทยเป็นความสัมพันธ์ของคุณภาพนักเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้ คุณภาพครู กระบวนการสอนของครูผู้สอน การใช้สื่อการสอน ทัศนคติของครู การจัดการเรียนรู้ ผลการปฏิบัติงานของครู ซึ่งเกิดจากการมีหลักสูตรเป็นจุดเชื่อมต่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพนักเรียน

สั่งซื้อบทเรียนนี้
แชร์ให้คนอื่น