เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

629031126

แนะนำหลักสูตร

ครูภาษาไทยเป็นความสัมพันธ์ของคุณภาพนักเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้ คุณภาพครู กระบวนการสอนของครูผู้สอน การใช้สื่อการสอน ทัศนคติของครู การจัดการเรียนรู้ ผลการปฏิบัติงานของครู ซึ่งเกิดจากการมีหลักสูตรเป็นจุดเชื่อมต่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพนักเรียน

ทีมวิทยากร

รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)