เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

629031128

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เสริมสร้างการอ่านการเขียนเชิงวิเคราะห์ และความตระหนักรู้ต่อสังคมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ตามทฤษฎีการรู้คิดทางสังคม การใช้ผังกราฟิก การให้เหตุผลประกอบคำถาม กลุ่มร่วมมือ และแนวคิด Cloze Procedure เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยให้มีความรู้และทักษะ ดังนี้ 1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้และทักษะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2. สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง 3. สามารถออกแบบการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับระดับมาตรฐานและตัวชี้วัด

ทีมวิทยากร

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม