เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

629041100

แนะนำหลักสูตร

การพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะความเป็นครูในเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในระดับประถมศึกษา ผ่านการเข้าอบรมในหลักสูตร “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพครูให้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป

ทีมวิทยากร

PELANGI