เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

629041103

แนะนำหลักสูตร

สังคมโลกปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ภาษาอังกฤษยังเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนั้นการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า และทัดเทียมกับนานาประเทศจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาศักยภาพของประชากร ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งพัฒนาประชากรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลกที่เข้าสู่กระแสสังคมใหม่ในศตวรรษที่ 21 ที่เรียกว่า สังคมความรู้ (Knowledge Society) ด้วยเหตุผลดังกล่าว วิธีการที่อาจช่วยแก้ไขปัญหาได้ คือการหันมาเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อให้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แข็งแรง อีกทั้งในการศึกษายุคปัจจุบันยังมีความก้าวหน้าในเชิงเทคโนโลยี ที่สามารถนำมาเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา เช่น แอพพลิเคชั่นการเรียนภาษาอังกฤษในโทรศัพท์มือถือ ครูผู้สอนจึงต้องคำนึงถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้ วิธีการสอน รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนบรรลุจุดประสงค์ในการเรียนภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) โดยมีการบูรณาการความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน

ทีมวิทยากร

WisdomWide