เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

629041110

แนะนำหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจะสามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในบริบทของประเทศไทยได้ ซึ่งทักษะการสื่อสารเป็นทักษะสำคัญที่ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับการพัฒนาตลอดหลักสูตร จนสามารถออกแบบและปฏิบัติการสอนผ่านกระบวนการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังผ่านการอบรม

ทีมวิทยากร

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย