เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

629041111

แนะนำหลักสูตร

“ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านการศึกษานั้น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ย่อมเป็นเสมือนใบเบิกทางที่ช่วยให้มนุษย์สามารถแสวงหาองค์ความรู้จากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็ว สามารถช่วยขยายความสามารถทางสติปัญญา และพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ของมนุษย์ทุกเพศทุกวัย ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ไข ปัญหานักเรียนที่ตามชั้นเรียนไม่ทัน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดนี้จะสามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในบริบทของประเทศไทยได้เช่นกัน “

ทีมวิทยากร

Qualish