เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

629041113

แนะนำหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ ควรพัฒนาทักษะทั้งสองนี้ไปพร้อมกัน รวมทั้งสามารถออกแบบการเรียนรู้ทักษะการฟังและพูดด้วยการใช้ภาระงานเป็นฐาน (Task Based Learning) เป็นการจัดการเรียนที่เน้นเรียนรู้ตามธรรมชาติจากการปฏิบัติและใช้ภาษาตามความถนัดของตนเองรวมทั้งยังเป็นการจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนแบบไม่รู้ตัวอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีแนวคิดและข้อเสนอของนักวิชาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนเพิ่มเติมรองรับ ได้แก่ แนวคิดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือและ Cloze Procedure เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ภาษาสื่อสารในบริบทสถานการณ์ที่เผชิญประสบผลสำเร็จ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เน้นข้อมูลตามเหตุการณ์ที่ปรากฏ และใช้ภาษาตามความถนัดของตนเอง โดยประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวผสมผสานกับกระบวนการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Approach) เพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทีมวิทยากร

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม