เทคนิคการจัดกิจกรรมผ่านกระบวนการ Design Thinking เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ของนักเรียน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา

629111059

จำนวน(ชั่วโมง)

20

อบรมแบบ

ออนไลน์

ราคา(บาท)

2,500

รายละเอียดหลักสูตร

การออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับระดับพัฒนาการของนักเรียนความพร้อมของนักเรียนสภาพแวดล้อมของโรงเรียน จำนวนนักเรียนในห้องเรียนระดับความสามารถพื้นฐานของนักเรียนภาพรวมทั้งหมดในห้องเรียนนั้นการจะดำเนินการออกแบบการเรียนรู้ที่สามารถนำปัจจัยที่กล่าวมาแล้วนั้นนำมาหลอมรวมเพื่อเป็นปัจจัยนำเข้าในการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม

สั่งซื้อบทเรียนนี้
แชร์ให้คนอื่น