เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

629111059

แนะนำหลักสูตร

การออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับระดับพัฒนาการของนักเรียนความพร้อมของนักเรียนสภาพแวดล้อมของโรงเรียน จำนวนนักเรียนในห้องเรียนระดับความสามารถพื้นฐานของนักเรียนภาพรวมทั้งหมดในห้องเรียนนั้นการจะดำเนินการออกแบบการเรียนรู้ที่สามารถนำปัจจัยที่กล่าวมาแล้วนั้นนำมาหลอมรวมเพื่อเป็นปัจจัยนำเข้าในการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม

ทีมวิทยากร