เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

629111060

แนะนำหลักสูตร

แนวคิดทฤษฏีพหุปัญญา เป็นหลักการสำหรับสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่สอดรับกับศักยภาพและความพร้อมทางสติปัญญาของตนอย่างเหมาะสม และบังเกิดประสิทธิภาพ พหุปัญญาจึงเป็นแนวคิดที่สำคัญที่ช่วยให้ครูเปลี่ยนแปลงมุมในการมองเด็ก อันจะส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ให้เด็ก นอกจากนี้ยังส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพรอบด้าน สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี ส่วนแนวคิดทฤษฎีการใช้ตัวแบบของแบนดูรา หรือทฤษฎีการรู้คิดทางสังคม ก็จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้สอนเลือกจัดกิจกรรมที่สอดรับกับบริบทการรู้คิด การเลือกแนวทางหรือตัวอย่างเป้าหมายการเรียนรู้ที่เหมาะสม ตามศักยภาพความสามารถของตนให้ประสบผลสำเร็จ เมื่อมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self – Efficacy) ของผู้เรียน ก็จะเป็นปัจจัยจูงใจให้เกิดการเรียนรู้โดยการกำกับตนเองมากที่สุดและส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นด้วย

ทีมวิทยากร

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม