กลองยาว : กิจกรรมทางดนตรีอย่างง่าย สู่การบูรณาการระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

รหัสวิชา

629141020

จำนวน(ชั่วโมง)

20

อบรมแบบ

ออนไลน์

ราคา(บาท)

2,500

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการอบรมออนไลน์ “กลองยาว : กิจกรรมทางดนตรีอย่างง่าย สู่การบูรณาการระหว่างโรงเรียนกับชุมชน” สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา เป็นการบูรณาการเนื้อหาสาระวิชาพื้นฐานดนตรี-นาฏศิลป์ โดยมีขอบเขตเนื้อหาสาระวิชา (Content Knowledge) เรื่อง “การรวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ” โดยบูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระเฉพาะทางกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technological Content Knowledge) โดยการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในการประเมินความรู้ความเข้าใจระหว่างเรียน (Formative Assessment) รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

สั่งซื้อบทเรียนนี้
แชร์ให้คนอื่น
Message us