การสร้างวงขับร้องประสานเสียงอย่างง่าย ในเพลงสำคัญของคนไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

รหัสวิชา

629141022

จำนวน(ชั่วโมง)

20

อบรมแบบ

ออนไลน์

ราคา(บาท)

2,500

รายละเอียดหลักสูตร

การขับร้องประสานเสียง เป็นศิลปะอันทรงคุณค่าที่มีรากฐานยาวนาน เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความไพเราะงดงามของเสียงมนุษย์ แสดงออกถึงความรัก ความมีวินัย ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การขับร้อง ถือเป็นการเรียนรู้ทางดนตรีที่ง่ายและรวดเร็วมากที่สุด เพราะไม่ต้องใช้ทุนในการซื้อหาเครื่องดนตรีมาสำหรับใช้ในการทำการเรียนการสอนโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา ที่เป็นช่วงชั้นที่ควรได้รับการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หลักสูตรออนไลน์ การสร้างวงขับร้องประสานเสียงอย่างง่าย ในเพลงสำคัญของคนไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา จึงถือเป็นหลักสูตรที่พัฒนาครู ให้เกิดความรู้ความสามารถในทักษะการขับร้องประสานเสียงที่เป็นพื้นฐานทางดนตรีที่สำคัญ อนึ่ง การใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ปรากฏในหลักสูตรดังกล่าว ยังเป็นการบูรณาการสอนด้วยไอซีทีที่ง่ายต่อการใช้งาน ครูสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีโดยสามารถทบทวนไปพร้อมกับทำการสอนไปด้วยได้ พร้อมมีประโยชน์ในเชิงของกระบวนการฝึกฝนและทำซ้ำ ที่สามารถให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการฝึกซ้อมได้อย่างถูกวิธีและได้ผล

สั่งซื้อบทเรียนนี้
แชร์ให้คนอื่น