เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

629171009

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อยู่ในกลุ่มวิชาครูเก่งหรือกลุ่มวิชาเฉพาะด้านการศึกษาพิเศษหลักเป็นไปเพื่อพัฒนาครูให้มีความสามารถด้านการสอนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างถูกวิธี

ทีมวิทยากร

รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)