เวลา(ชั่วโมง)

    -

ราคา(บาท)

    -

การอบรม

ออนไลน์

รหัสวิชา

629181255

แนะนำหลักสูตร

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ STEM สู่ STREAM Approach เพื่อพัฒนาผู้เรียนยุค 4.0 (STEM Management Techniques for STREAM Approach to Developing Learners of the Thailand 4.0 Era)” ขึ้น เป็นหลักสูตรพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการเรียนการสอนตามแนว STREAM Approach และสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ ประยุกต์กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เกิดทักษะการถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ประยุกต์ความรู้สู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นได้

ทีมวิทยากร

นานมีบุคส์