เทคนิคการจัดการเรียนรู้ STEM สู่ STREAM Approach เพื่อพัฒนาผู้เรียนยุค 4.0

รหัสวิชา

629181255

จำนวน(ชั่วโมง)

12

อบรมแบบ

ออนไลน์

ราคา(บาท)

2,500

หลักสูตรอบรมครูออนไลน์ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ STEM สู่ STREAM Approach เพื่อพัฒนาผู้เรียนยุค 4.0

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ STEM สู่ STREAM Approach เพื่อพัฒนาผู้เรียนยุค 4.0 (STEM Management Techniques for STREAM Approach to Developing Learners of the Thailand 4.0 Era)” ขึ้น เป็นหลักสูตรพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการเรียนการสอนตามแนว STREAM Approach และสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ ประยุกต์กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เกิดทักษะการถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ประยุกต์ความรู้สู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นได้

สั่งซื้อบทเรียนนี้
แชร์ให้คนอื่น